Directors

Associate Professor

davidefassio@gmail.com

Researcher

philobaikal@gmail.com

Ph.D. Students

echohe2409@gmail.com

tangluqi67@zju.edu.cn

Qian Guo

21804024@zju.edu.cn

zhuxi1998@phil.hotmail.com

M.A. Students

Xinyuan Liu

22104024@zju.edu.cn

Xiaoyan Xu

1941084751@qq.com

Qibo Huang

hqb2935355341@163.com

Hengchen Luo

hengchen129@foxmail.com

Undergraduates

ceres2068@gmail.com

Tianzuo Xu

3210102290@zju.edu.cn

Haina Zhao

3220100066@zju.edu.cn

Yinghu Zhou

3220101341@zju.edu.cn

Zikun Zhang

email

Alumni

Postdoc Fellow

Sun Yet-Sen University

itisgood@foxmail.com

Ph.D. Student

University of Colorado, Boulder

Yurong.zhu@colorado.edu

Yifan Shao

M.A. Student

University of Oxford

siujapfaan12956@gmail.com

M.A. Student

Concordia University

jiaruima123@hotmail.com

Scroll to Top